Kiểm tra cho Mesothelioma

Vào thời điểm của văn bản, không có chương trình kiểm tra cho mesothelioma ở Vương quốc Anh. Trước khi kiểm tra đối với bất kỳ loại ung thư có thể được thực hiện, bác sĩ phải có một bài kiểm tra chính xác để sử dụng. Bài thi phải được chọn lên đáng tin cậy trong đó có ung thư. Và nó không được cung cấp cho một kết quả tích cực trong những người không có bệnh ung thư.

Nếu thanh tra đã được giới thiệu cho mesothelioma, thử nghiệm sẽ có được đơn giản, nhanh chóng và không quá đắt. Có thể được chẩn đoán mesothelioma khó khăn. Các bài kiểm tra thường lệ cho các bệnh phổi thường xuất hiện để được phủ định với mesothelioma.

Vì chỉ có khoảng 2000 trường hợp được chẩn đoán mỗi năm, nó không phải là sensible vào màn hình tất cả mọi người trong nước cho các bệnh hiếm.

Sẽ có thêm hiệu quả về chi phí cho màn hình những người đang có suy nghĩ để được tại một nguy cơ cao hơn mesothelioma. Nhưng để làm điều đó, chúng tôi có để có thể nhận biết tất cả những người có nguy cơ cao hơn.

Không có ý kiến Ý kiến

Những ý kiến đóng lại.